Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella

 

A gyámi csoport feladatai és működése

A családjogi törvény fogalmazása szerint, „Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.
Ha ezen körülmények beálltát észleli, a gyámhivatal gyámot rendel a gyermek számára.
Főszabályként a gyámságot a nevelőszülő látja el, illetve a gyermekotthon vezetője, feltéve, hogy az ideiglenesen elhelyezett, vagy pedig az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermeket ott helyezik el.
 
Ha valamilyen ok miatt ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a gyámhivatal, - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat részéről erre kijelölt – hivatásos gyámot rendel ki.
 
Milyen esetekben történik ez meg?
 
Ezeket az eseteket a családjogi törvény (1952. évi IV. tv.) 98. § (4). bekezdése, valamint a gyermekvédelmi törvény (1997. évi XXXI. tv.) 84. § (3). bekezdése veszi számba:
 • a gyámhivatal az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket a szociális törvény hatálya alá tartozó fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezte el
 • a nevelőszülő a gyámságot nem vállalta
 • a nevelőszülő, illetve a gyermekotthon vezetője gyámul nem rendelhető
 • a szülő hozzájárult gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához és a gyermeket a gyámhivatal a leendő örökbefogadó szülőnél helyezte el
Olyan esetekben is hivatásos gyám kirendelése indokolt, amikor a gyámság ellátásához különleges (jogi, gazdasági, vagy pedagógiai) szakértelem szükséges.
 
Mik a gyám törvényben rögzített feladatai?
 
Olyan esetekben is hivatásos gyám kirendelése indokolt, amikor a gyámság ellátásához különleges (jogi, gazdasági, vagy pedagógiai) szakértelem szükséges.

Mik a gyám törvényben rögzített feladatai?

Ennek megválaszolásához tekintsük át a szülőnek a családjogi törvényben megfogalmazott feladatait, amely szerint a szülő a gyermek

 • gondozója

 • vagyonkezelője

 • törvényes képviselője

 

Ehhez képest a gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján, gyám a gyermek

 • gondozója

 • nevelője

 • törvényes képviselője

 • vagyonának kezelője

 A hivatásos gyám működésének a gerince a törvényes képviselet.

Mit is jelent ez a mindennapokban?
Elsősorban jognyilatkozatok megtételét, a gyermek helyett vagy együttesen.
 
Mivel a Ptk. szerint a 14 éven aluli gyermek cselekvőképtelen, tehát helyette jognyilatkozatokat a törvényes képviselője tehet.
Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen.
Az ő törvényes nyilatkozatainak az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése, illetve az azt követő jóváhagyása szükséges.
 
A törvényes nyilatkozatok   igen kiterjedtek és változatosak, így kimerítő felsorolásuk nem lehetséges, legfeljebb csak példázódóan.
Ilyenek az anyagi jellegű nyilatkozatok, a tanuló jogviszonnyal, annak keletkezésével megszűnésével összefüggők, a személyi okmányok beszerzésével kapcsolatosak, a jogosultságok kérelmezésével, igazolásával kapcsolatosak.
  
Nagyon fontos csoportját képezik a törvény előtti eljárások során történő képviselet, ezen belül ide tartoznak a szabálysértési eljárásokban, a rendőrség, bíróság előtt folyó eljárásokban történő képviselet, függetlenül attól, hogy sértetti, vagy elkövetői oldalról van-e szó.
Ilyenek továbbá az orvosi vizsgálathoz, valamint a műtéthez, egyéb beavatkozáshoz történő hozzájárulás megadása.              
 
A gyám ezeken kívül, a törvény előírásainak megfelelően elősegíti a gyermek
 • testi
 • érzelmi és
 • erkölcsi fejlődését,
 • valamint a nevelését!                   

A gyermekkel közösen választják meg a gyermek életpályáját, és ehhez az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének a véleményét is figyelembe kell venni.

Gondoskodik a teljes körű ellátásról.
Ebbe a körbe tartozik bele az ellátások igénylése (ilyenek pl. a családi pótlék és az árvaellátás, vagy az iskoláztatási támogatás), valamint a folyósítás figyelemmel kísérése.
 
Itt érintjük a gyámi felelősség kérdését, ami a munka világában szokásos munkajogi felelőségnél szigorúbb, úgynevezett polgárjogi felelősség.
A munkajogi felelősség esetében a dolgozó csak a szándékosan, esetleg a súlyos gondatlansággal okozott kárért felel, a mi esetünkben az enyhe gondatlanságért okozottért is, tipikusan ilyen az időben meg nem igényelt ellátás, akkor, ha ennek következtében a gyermeket kár éri. Felelősségünk ilyenkor is fennáll, noha ez jogilag csak a „vétkesség lehelete”.
 
A törvény szövegében a vagyonkezelés szabályai közötti …”a rendes vagyonkezelés szabályai szerint intézze az ügyeit”- imperatív kitétel utal erre.
Ez maga, a polgárjogi felelősség, mert ilyenkor a gyám felelőssége minden további bizonyítás nélkül fennáll, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adott esetben „úgy járt, ahogy az adott helyzetben elvárható”. Azaz a Ptk. szerint érvényesen „kimenti magát”.
 
A vagyon kezeléséről minden évben, illetve - külön gyámhivatali felszólítás alapján – esetenként számot kell adnia, a nevelésbe vétel megszüntével pedig – tipikusan a nagykorúság elérése után – végszámadást kell adnia.
 
A gyám tevékenységéről félévente beszámol a gyámhivatalnak.
 
Láttuk, hogy a döntéshez, (amelyben szakszolgálatunk javaslatot tesz, a gyámhivatal pedig dönt) miszerint hivatásos gyám, vagy nevelőszülő lássa el a gyámságot, gyakran a speciális szakértelem szükségessége a választóvonal.
 
Lássunk példákat!
 
- a gyám, a gyámhivatal jóváhagyásával tehet csak jognyilatkozatot, ha az a családi jogállásra, az ezzel kapcsolatos perindításra vonatkozik. (pl. apasági vélelmek, azok megdöntése, házasság engedélyezése, névváltoztatás stb.)
A fent említett, ellátások igénylése nem tartozik ebbe a körbe, amit ezt a törvény külön is megjegyzi!
Ebbe a körbe tartozik viszont az adóbevallás készítése, vagy az ingatlan öröklésével, értékesítésével, bérletével kapcsolatos teendők.
 
A gyám nem adhat nyilatkozatot a gyermek örökbefogadásához, de ha a gyámhivatal eseti gondnokként rendeli ki, akkor közreműködik az örökbefogadási, valamint az örökbe fogadhatóvá nyilvánítási eljárásokban.
Ilyenkor a gyermek képviseletében tesz jognyilatkozatot.
 
A törvény előírásai szerint a hivatásos gyám, egyidejűleg legfeljebb csak 48 gyermek gyámságát láthatja el.
 
A gyámi csoport jelenleg nyolc főből áll, akik részben jogászok, illetve pedagógus végzettségűek.
 
Ők jelenleg
 
150 esetben gyámi feladatot
391 esetben vagyonkezelést

51 esetben eseti gondnoki teendőket látnak el.